சூப்பர் நிண்டெண்டோவிற்கான கோல்டன் ஐ 007 இன் சீட்ஸ். அடுத்து, உங்கள் கேமிங் அனுபவத்தை இன்னும் அதிகமாக அனுபவிக்க எங்களுக்குத் தெரிந்த அனைத்து நுணுக்கங்களையும் நாங்கள் உங்களுக்கு விட்டுவிடுகிறோம்.

பொருளடக்கம்

GoldenEye 007 ஏமாற்றுக்காரர்கள் 

வெல்ல முடியாத தன்மை

0 வினாடிகள் 1 நிமிடம், 4 வினாடிகள்தொகுதி 0%

கேமை விளையாடும்போது, ​​எல் + டவுன், ஆர் + சி-ரைட், ஆர் + சி-அப், எல் + ரைட், எல் + சி-டவுன், ஆர் + சி-அப், எல் + ரைட், ஆர் + டவுன், எல் + லெஃப்ட், எல் + ஆர் + சி-வலது.

அனைத்து ஆயுதங்களும்

கேமை விளையாடும்போது, ​​எல் + ஆர் + டவுன், எல் + சி-இடது, எல் + சி-வலது, எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + டவுன், எல் + சி-டவுன், ஆர் + சி-இடது, எல் + அழுத்தவும் ஆர் + சி-வலது, ஆர் + மேல், எல் + சி-இடது.

அதிகபட்ச வெடிமருந்து

கேம் விளையாடும் போது, ​​எல் + ஆர் + சி-வலது, ஆர் + மேல், ஆர் + டவுன், ஆர் + டவுன், எல் + ஆர் + சி-வலது, எல் + ஆர் + இடது, ஆர் + கீழ், ஆர் + மேல், எல் + அழுத்தவும் ஆர் + சி-வலது, ஆர் + இடது.

வரி முறை

கேமை விளையாடும் போது, ​​R + C-Down, L + R + Down, L + Right, R + C-Up, L + R + C-Right, R + Up, L + Down, L + Right, R + அழுத்தவும் சி- இடது, ஆர் + சி-அப்.

கண்ணுக்குத் தெரியாதது

கேமை விளையாடும் போது, ​​R + C-Left, L + R + C-Up, L + R + இடது, L + R + மேல், R + மேல், L + C-இடது, R + C-Up, L + அழுத்தவும் சி- கீழ், எல் + ஆர் + இடது, ஆர் + வலது.

சூப்பர் நிண்டெண்டோவிற்கான GoldenEye 007 சீட்ஸ்

மல்டிபிளேயரில் கண்ணுக்குத் தெரியாதது

கேமை விளையாடும்போது, ​​எல் + சி-அப், எல் + ஆர் + சி-இடது, ஆர் + மேல், எல் + சி-வலது, ஆர் + சி-இடது, எல் + வலது, எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + அழுத்தவும் சி- வலது, எல் + மேல், எல் + ஆர் + சி-டவுன்.

நிறுவல் நிலை திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + ஆர் + சி-அப், ஆர் + சி-இடது, எல் + இடது, ஆர் + சி-அப், எல் + இடது, ஆர் + சி-டவுன், எல் + சி-வலது, ஆர் + வலது என்பதை அழுத்தவும் , எல் + ஆர் + சி-அப், எல் + வலது.

குறிப்பு நிலை திறக்க

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + ஆர் + இடது, ஆர் + இடது, எல் + சி-அப், எல் + இடது, ஆர் + சி-அப், ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + சி-வலது, ஆர் + வலது , எல் ஆகியவற்றை அழுத்தவும் + கீழே, ஆர் + சி-இடது.

மேற்பரப்பு நிலை 1ஐத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், ஆர் + சி-இடது, எல் + ஆர் + சி-அப், எல் + இடது, ஆர் + மேல், ஆர் + இடது, எல் + மேல், ஆர் + சி-டவுன், எல் + வலது, எல் + சி அழுத்தவும் -வலது, எல் + ஆர் + கீழே.

பதுங்கு குழியின் நிலை 1ஐத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + சி-டவுன், ஆர் + வலது, எல் + சி-வலது, ஆர் + சி-இடது, எல் + சி-டவுன், எல் + ஆர் + இடது, எல் + சி-வலது, எல் + ஆர் அழுத்தவும் + மேல், ஆர் + சி-வலது, எல் + மேல்.

சிலோ அளவைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + மேல், ஆர் + சி-டவுன், எல் + இடது, ஆர் + டவுன், எல் + சி-இடது, எல் + ஆர் + சி-வலது, எல் + சி-அப், ஆர் + வலது , ஆர் அழுத்தவும் + வலது, ஆர் + சி-வலது.

சூப்பர் நிண்டெண்டோவிற்கான GoldenEye 007 சீட்ஸ்

ஃப்ரிகேட் மட்டத்தைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், ஆர் + சி-அப், எல் + டவுன், ஆர் + சி-வலது, எல் + இடது, எல் + ஆர் + மேல், எல் + ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + சி-வலது, ஆர் + மேல் அழுத்தவும் , எல் + ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + அப்.

மேற்பரப்பு அடுக்கு 2ஐத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + சி-டவுன், எல் + ஆர் + சி-வலது, ஆர் + சி-வலது, ஆர் + சி-அப், ஆர் + சி-இடது, எல் + வலது, எல் + ஆர் + சி - மேல் அழுத்தவும் , எல் + சி-அப், எல் + ஆர் + டவுன், எல் + சி-வலது.

பதுங்கு குழியின் நிலை 2ஐத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + டவுன், ஆர் + டவுன், எல் + ஆர் + சி-அப், எல் + இடது, எல் + ஆர் + வலது, எல் + சி-இடது, ஆர் + வலது, எல் + சி-அப் , எல் அழுத்தவும் + இடது, எல் + சி-டவுன்.

சிலை மட்டத்தைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + ஆர் + சி-டவுன், எல் + ஆர் + சி-டவுன், எல் + வலது, எல் + ஆர் + இடது, ஆர் + இடது, ஆர் + சி-வலது, எல் + ஆர் + இடது , ஆர் + சி-அப், ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + வலது.

கோப்பு அளவைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், R + இடது, எல் + ஆர் + மேல், எல் + ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + இடது, எல் + ஆர் + சி-வலது, எல் + இடது, எல் + ஆர் + வலது, எல் + ஆர் அழுத்தவும் + சி-டவுன், எல் + அப், ஆர் + சி-டவுன்.

தெருக்களின் அளவைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + சி-வலது, எல் + மேல், எல் + ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + சி-வலது, ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + இடது , ஆர் அழுத்தவும் + சி-டவுன், ஆர் + சி-அப், எல் + டவுன்.

வைப்பு நிலை திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + டவுன், எல் + டவுன், ஆர் + சி-டவுன், எல் + சி-வலது, எல் + ஆர் + வலது, ஆர் + சி-இடது, எல் + டவுன், எல் + சி-இடது , எல் அழுத்தவும் + சி-வலது, எல் + மேல்.

சூப்பர் நிண்டெண்டோவிற்கான GoldenEye 007 சீட்ஸ்

ரயில் மட்டத்தைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், ஆர் + இடது, ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + சி-வலது, எல் + ஆர் + இடது, எல் + வலது, ஆர் + சி-டவுன், எல் + இடது, எல் + ஆர் + சி - இடது என்பதை அழுத்தவும் , எல் + அப், எல் + சி-அப்.

காடு மட்டத்தைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், R + C-Down, R + Left, L + R + Up, R + Right, R + Down, R + Down, R + Up, R + C-Left, R + C -Up ஆகியவற்றை அழுத்தவும் , எல் + ஆர் + இடது.

கட்டுப்பாட்டு மைய நிலையைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + சி-டவுன், ஆர் + டவுன், எல் + வலது, ஆர் + சி-வலது, ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + இடது, ஆர் + இடது, ஆர் + சி-அப், ஆர் + இடது ஆகியவற்றை அழுத்தவும் , எல் + ஆர் + சி-அப்.

குகை மட்டத்தைத் திறக்கவும்

பணி தேர்வுத் திரையில், எல் + டவுன், ஆர் + சி-டவுன், எல் + ஆர் + அப், எல் + வலது, ஆர் + சி-அப், ஆர் + சி-இடது, ஆர் + மேல், எல் + சி-இடது , எல் அழுத்தவும் + மேலே, ஆர் + சி-இடது.

தொட்டில் நிலை திறக்க

பணி தேர்வுத் திரையில், L + R + C-Up, L + Left, R + Down, L + Down, L + C-Up, L + Down, R + Right, R + C-Up, L + C ஐ அழுத்தவும் -இடது, ஆர் + வலது.

பெயிண்ட்பால் தந்திரங்கள்

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + அப், சி-அப், ஆர் + வலது, எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + மேல், ஆர் + சி-டவுன், எல் + சி-டவுன், எல் + ஆர் + சி-டவுன் , எல் + ஆர் + மேல், எல் + சி-டவுன். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

வெல்ல முடியாத ஏமாற்று

ஏமாற்று மெனுவில், R + இடது, L + கீழ், இடது, மேல், கீழ், R + C-இடது, L + C-இடது, L + R + இடது, L + R + வலது, L + C-இடது . நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

டிகே பயன்முறை ஏமாற்று

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + ஆர் + மேல், சி-வலது, ஆர் + இடது, ஆர் + மேல், மேல், ஆர் + வலது, மேல், எல் + ஆர் + சி-டவுன், எல் + ஆர் + டவுன், எல் + ஆர் + பிளவு. நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

2X கையெறி ஏவுகணை ஏமாற்று

ஏமாற்று மெனுவில், R + Down, R + Up, Right, L + R + C-Down, L + Right, R + Left, Left, Down, Up, R + C-Down என்பதை அழுத்தவும். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

சூப்பர் நிண்டெண்டோவிற்கான GoldenEye 007 சீட்ஸ்

2X ராக்கெட் லாஞ்சர் தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், R + வலது, L + மேல், கீழ், கீழ், R + C-டவுன், L + இடது, L + C-இடது, R + மேல், R + கீழ், R + C-இடது என்பதை அழுத்தவும். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

டர்போ பயன்முறை ஏமாற்று

ஏமாற்று மெனுவில், L + Down, L + C-Down, L + R + Up, R + C-Down, Left, R + Down, L + C-Down, Up, R + Down, L + Right ஆகியவற்றை அழுத்தவும். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

பல ரேடார் இல்லாமல் தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், ஆர் + மேல், சி-டவுன், சி-இடது, சி-அப், எல் + டவுன், ஆர் + மேல், சி-இடது, வலது, ஆர் + இடது, ஆர் + வலது ஆகியவற்றை அழுத்தவும். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

சிறிய பாண்ட் தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + ஆர் + டவுன், ஆர் + டவுன், எல் + சி-டவுன், இடது, ஆர் + சி-இடது, எல் + ஆர் + சி-டவுன், வலது, கீழே, ஆர் + சி-டவுன், ஆர் + அழுத்தவும் சரி. நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

2 கத்தி வீசும் தந்திரங்கள்

ஏமாற்று மெனுவில், ஆர் + சி-இடது, எல் + இடது, மேல், எல் + ஆர் + வலது, எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + ஆர் + சி-இடது, ஆர் + டவுன், ஆர் + இடது, ஆர் + சி-இடது. நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவுக்குத் திரும்பவும்.

விரைவான அனிமேஷன் தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + சி-டவுன், எல் + சி-இடது, சி-டவுன், சி-வலது, சி-இடது, எல் + ஆர் + வலது, சி-வலது, எல் + ஆர் + மேல், ஆர் + சி - இடது, எல் + இடது. நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

பாண்டின் கண்ணுக்கு தெரியாத தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + ஆர் + சி-டவுன், எல் + சி-இடது, ஆர் + சி-இடது, ஆர் + வலது, எல் + ஆர் + இடது, எல் + வலது, இடது, எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + கீழ். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

எதிரி ராக்கெட் ஏமாற்று

ஏமாற்று மெனுவில், L + R + C-Down, C-Left, R + C-Down, C-Down, C-Down, L + R + C-Down, L + R + Up, C-Down , ஆர் + மேல், எல் + மேல். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

மெதுவான அனிமேஷன் தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + ஆர் + இடது, எல் + ஆர் + இடது, எல் + ஆர் + டவுன், எல் + ஆர் + இடது, சி-வலது, எல் + ஆர் + டவுன், எல் + ஆர் + டவுன், எல் + டவுன் , சி-இடது, சி-அப். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

பிபி7 சில்வர் ட்ரிக்

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + இடது, எல் + ஆர் + மேல், எல் + வலது, எல் + ஆர் + மேல், எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + ஆர் + இடது, எல் + ஆர் + டவுன், சி-டவுன் , எல் + ஆர் + வலது, எல் + ஆர் + இடது. நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

தந்திரம் 2X வேட்டை கத்திகள்

ஏமாற்று மெனுவில், ஆர் + சி-டவுன், எல் + வலது, ஆர் + சி-இடது, ஆர் + வலது, எல் + ஆர் + வலது, எல் + ஆர் + மேல், எல் + டவுன், ஆர் + இடது, எல் + வலது , எல் + சி-இடது. நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

சூப்பர் நிண்டெண்டோவிற்கான GoldenEye 007 சீட்ஸ்

எல்லையற்ற வெடிமருந்து ஏமாற்று

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + சி-இடது, எல் + ஆர் + வலது, சி-வலது, சி-இடது, ஆர் + இடது, எல் + சி-டவுன், எல் + ஆர் + இடது, எல் + ஆர் + சி-டவுன் , எல் + மேல், சி-வலது. நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

2X CPR-90 தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், மேல், வலது, எல் + இடது, ஆர் + கீழ், எல் + மேல், எல் + சி-இடது, எல் + இடது, சி-வலது, சி-அப், எல் + ஆர் + கீழே அழுத்தவும். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

PP7 தங்க தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + ஆர் + வலது, எல் + ஆர் + டவுன், எல் + அப், எல் + ஆர் + டவுன், சி-அப், ஆர் + அப், எல் + ஆர் + வலது, எல் + இடது, கீழ், எல் + அழுத்தவும் சி-டவுன். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

2X லேசர் தந்திரம்

ஏமாற்று மெனுவில், எல் + ரைட், எல் + ஆர் + சி-இடது, எல் + டவுன், ஆர் + லெஃப்ட், ஆர் + டவுன், எல் + ரைட், சி-அப், ரைட், ஆர் + ரைட், எல் + ஆர் + அப் . நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

அனைத்து ஆயுதங்களும் ஏமாற்றுகின்றன

ஏமாற்று மெனுவில், கீழ், இடது, சி-அப், வலது, எல் + டவுன், எல் + இடது, எல் + மேல், சி-இடது, இடது, சி-டவுன் ஆகியவற்றை அழுத்தவும். நீங்கள் குறியீட்டை சரியாக உள்ளிட்டால், நீங்கள் ஒரு ஒலியைக் கேட்பீர்கள். வெளியேறி, திறக்கப்பட்ட விருப்பத்தை அணுக ஏமாற்று மெனுவிற்கு திரும்பவும்.

மறைக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள்

மல்டிபிளேயர் கேரக்டர் தேர்வுத் திரையை உள்ளிட்டு, கடைசியாகக் கிடைக்கும் எழுத்தைக் காட்டவும் (மிஷ்கின் அல்லது மூன்ரேக்கர் எலைட்).

பின் பின்வரும் கட்டுப்பாடுகளின் சேர்க்கைகளை அழுத்தவும்: L + R ஐ பிடித்து C-Left ஐ அழுத்தவும். L ஐ பிடித்து C-Up ஐ அழுத்தவும். L + R ஐ பிடித்து இடதுபுறமாக அழுத்தவும். L ஐ பிடித்து வலதுபுறமாக அழுத்தவும். R ஐ பிடித்து கீழே அழுத்தவும். L + R ஐ பிடித்து C-Left ஐ அழுத்தவும். L ஐ பிடித்து C-Up ஐ அழுத்தவும். L + R ஐ பிடித்து வலதுபுறமாக அழுத்தவும். L + R ஐ பிடித்து C-Down ஐ அழுத்தவும். L ஐ பிடித்து கீழே அழுத்தவும். முப்பத்தொரு கூடுதல் எழுத்துகள் இப்போது தேர்ந்தெடுக்கப்படும்.

போனஸ் ஆயுதங்கள்

தொடர்புடைய ஆயுதத்தைப் பெற பின்வரும் நிலைகளில் ஒவ்வொன்றையும் முடிக்கவும்:

ஆயுதம் நிலை
மேக்னம் ஆண்டெனா தொட்டில், ஜானஸ் பேஸ்
லேசர் ஆஸ்டெக் வளாகம் (முகவராக 00)
தங்க துப்பாக்கி எகிப்திய கோவில்